TOP

Đối tượng mà Globe3 ERP muốn hướng tới thị trường Việt Nam?

  • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
  • Có nhiều chi nhánh đặt tại những địa điểm khác nhau tại Việt Nam hoặc trên thế giới.
  • Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, phân phối, xây dựng.